กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560


13  มกราคม  2560 โรงเรียนบ้านหนองครก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองครก โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครู ครูฝึกสอน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มาร่วมให้ความอนุเคราะห์ขนม รางวัลแก่นักเรียน นักเรียนได้รับขนมและรางวัลมากมาย โรงเรียนบ้านหนองครก ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

คลิกดูภาพกิจกรรม