Get Adobe Flash player
Home ประวัติบ้านหนองครก

โครงการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการสู่ประชาคมอาเซี่ยน

28 ธันวาคม  2555  เวลา 09.00 -12.00 น. โรงเรียนบ้านหนองครก จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการสู่ประชาคมอาเซี่ยน  ผู้ร่วมโครงการได้แก่ นักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมนี้ผู้ร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านภาษา การแต่งกาย และการแสดงที่หลากหลาย ทำให้ทุกคนมีความสุขและสนุกสนานมาก

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการ

ดร.จำเนียร  ป้องกัน

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

วุฒิ  ศษ.ด. การบริหารการศึกษา

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952