Get Adobe Flash player
Home ประวัติบ้านหนองครก

กิจกรรมของเรา

ประวัติบ้านหนองครก

There are no translations available.

 

 

ประวัติบ้านหนองครก

บ้านหนองครก ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๓  หมู่  คือ  หมู่ที่  ๑  หมู่ที่  ๕  และหมู่ที่  ๙  ตั้งอยู่ติดกับถนนสายศรีสะเกษ-ขุขันธ์  ห่างจากตัวอำเภอและจังหวัดประมาณ  ๕ กิโลเมตร      มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ  ๓,๕๐๐  คน

ความเป็นมาของบ้านหนองครก บ้านหนองครกตั้งเป็นหมู่บ้านมานานเท่าใดสมัยใดไม่มีใครทราบ  มีแต่เล่าต่อๆ กันมาว่าคงจะเป็นพวกลาวกาวที่อพยพมาจากนครจำปาศักดิ์  มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบนี้ก่อนยังไม่ตั้งเมืองขุขันธ์  ต่อมาจึงได้แบ่งการปกครองออกเป็นกลุ่มๆ  กลุ่มที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณอำเภอเมืองศรีสะเกษ  กันทรารมย์  อุทุมพรพิสัย  และขุขันธ์  มีผู้ปกครองบ้านเมืองอยู่ 2  คน  คือ  ตากะขะ และเชียงขัน นำไพร่ฟ้าประชาชนทำมาหากินในบริเวณนี้  ต่อมาได้ยกเป็นเมืองขุขันธ์  ทั้งสองคนได้มาตั้งบ้านอยู่ที่บ้านโคกลำดวน  ตำบลดวนใหญ่  กิ่งอำเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ ในปัจจุบันนี้

ทำไมจึงได้ชื่อว่าบ้าน หนองครก ได้มีผู้เล่าสืบทอดกันต่อๆ มาว่า  ในวันพระทุกวันพระ ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม  เวลากลางคืนเงียบสงัดจะได้ยินเสียงฆ้องเสียงกลองดังกระหึ่มที่หนองน้ำทั้งคืน  และมีครกตำข้าวขนาดใหญ่สีทองเหลืองอร่าม  ผุดลอยขึ้นมาเหนือน้ำท่ามกลางดอกบัวชนิดต่างๆ หลากสี สวยงามมาก เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง  จะเป็นนิมิตนี้มานานเท่าใดไม่มีใครทราบและไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานบันทึกไว้  เมื่อเป็นนิมิตรอย่างนี้จึงได้เรียกชื่อบ้านว่า “บ้านหนองครก” มาจนเท่าทุกวันนี้  รอบๆ บริเวณหนองครกในขณะนั้นมีป่าไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์ขึ้นปกคลุมไปหมด เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยูเป็นจำนวนมาก เพราะมีหนองน้ำใหญ่ มีน้ำขวบขังตลอดทั้งปี  สัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายได้อาศัยหนองน้ำอาบดื่มกินอย่างอิ่มหนำสำราญและเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าปลานานาชนิด  แต่ในปัจจุบันนี้ป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งหลายไม่มีอาศัยอยู่แล้ว จะมีเหลืออยู่คือสภาพหนองน้ำที่ตื้นเขินและเป็นที่นาของชาวบ้านไปแล้ว  และเป็นอนุสรณ์อยู่อีกอย่างหนึ่งคือค้างบ้องไฟ  ซึ่งผู้นำหมู่บ้านในสมัยนั้นคงชอบทำบุญบ้องไฟมาก  ฉะนั้นในการทำบุญตักบาตรประจำหมู่บ้าน  งานเทศกาลประจำปี และงานที่สำคัญอื่นๆ จะมีการจุดบ้องไฟเป็นการฉลอง เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ชาวบ้านตลอดมาจนทุกวันนี้

ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไปของบ้านหนองครก  เป็นที่ราบลุ่มดินปนทราย  หน้าแล้งจะแห้งแล้งมาก หน้าฝนน้ำจะท่วมขัง  เป็นที่เกิดของลำห้วยน้ำคำและลำห้วยปูน  พื้นที่เหมาะแก่การทำนา  ทำสวน  พืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์  พืชผักสวนครัวในตลาดส่วนหนึ่งมาจากบ้านหนองครก  หนองน้ำที่สัตว์เลี้ยง  วัว  ควาย และใช้ในการเกษตร  ได้แก่  หนองครก  หนองมะเขือ  หนองส่า  และหนองปิง

ลักษณะประชาชน และความเป็นอยู่ ประชาชนบ้านหนองครกมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายเหมือนกับชนบททั่วๆ ไป  ใช้ภาษาไทยอีสานเป็นภาษาหลักในการดำรงชีวิต  เว้นแต่การติดต่อประสานงานกับหน่ววยงานของรัฐ จึงใช้ภาษาไทยกลาง  ซึ่งเป็นภาษาของทางราชการ  บ้านหนองครกเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่  มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี  มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ  อาชีพหลักได้แก่การทำนา  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์และพืชผักสวนครัว  อาชีพรองเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว  มีการทอผ้าไหม  รับจ้างตามโรงงานอุตสาหรรม  ช่างก่อสร้าง และค้าขายเล็กๆ น้อยๆ

วัฒนธรรมประเพณี ชาวบ้านหนองครกนับถือพุทธศาสนามาแต่โบราณกาล  ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปู่ย่าตายาย ยึดถือสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  แต่ในบางประเพณีจะผนวกทั้งศาสนาพุทธและพิธีต่างๆ ตลอดจนไปติดต่องานราชการตามหน่วยงานของรัฐจะแต่งกายสุภาพ  อาหารการกินก็ยังยึดปลาร้าปลาเจ่าเป็นหลักในการประกอบอาหาร  แต่รู้จักวิธีปรุงดีขึ้นเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ  การรับประทานอาหารก็ยึดหลักโภชนาการเป็นส่วนมาก  ตลอดทั้งความสะอาดของภาชนะในการประกอบอาหารเป็นอย่างดี  ในด้านศาสนา ชาวบ้านหนองครกได้เลื่อมใสในด้านศาสนามาก  มีการทำบุญใส่บาตรฟังธรรมเทศนา จำศีลภาวนาทุกวันพระ  สร้างเสนาสนะ  กุฏิ  ศาลาทำบุญ และพระอุโบสถ  เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา และมีการสอนการเรียนพระธรรมวินัยแก่พระภิกษุสามเณร  ในเทศกาลเข้าพรรษาด้วย  ประเพณีที่ได้อนุรักษ์ยึดถือตลอดมาคือวันมาฆบูชา  วิสาขบูชา  เข้าพรรษา  ออกพรรษา  บุญข้าวสาก  บุญข้าวจี่  เทศน์มหาชาติชาดก  บรรพชาอุปสมบท  ขึ้นบ้านใหม่  กินดอง  งานศพ ทอดผ้าป่า  ทอดกฐิน  และงานกุศลอื่นๆ

การศาสนา วัดหนองครก  ได้ก่อตั้งมาแต่สมัยใดไม่มีใครทราบ  มีแต่บอกเล่าต่อๆ กันมาว่า  วัดบ้านหนองสองห้องเป็นวัดเก่าแก่ในบริเวณนี้เพียงวัดเดียว  ต่อมาบ้านสองห้องได้เกิดโรคระบาดอย่างหนัก  ประชาชนชาวบ้านได้พากันอพยพหนีไปอยู่ที่อื่นหมด เป็นบ้านร้าง  พระสงฆ์สามาเณรในขณะนั้นจึงได้อพยพมาอยู่ที่บ้านหนองครกซึ่งเป็นบ้านที่เป็นหลักแหล่งมีความพออยู่พอกิน  ชาวบ้านจึงได้จัดหาที่ดินและสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้อยู่  ต่อมาจึงได้จัดหาที่ดินและสร้างเสนาสนะให้เป็นวัดประจำหมู่บ้าน ชื่อว่า “วัดหนองครก” ในปัจจุบันนี้วัดหนองครกเป็นวัดขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลหนองครก  ในแต่ละปีมีพระภิกษุสามเณรอยู่ประจำวัดไม่น้อยกว่า  20  รูป  ซึ่งเป็นวัดเดียวในชนบทที่มีพระภิกษุสามเณรอยู่ประจำวัดมากตลอดปี

การศึกษา บ้านหนองครก ได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ.  2460  ก่อนมีพระราชบัญญัติประถมศึกษา  โดยใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เล่าเรียน  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2466  ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้ศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน  เมื่อ พ.ศ. 2480  ได้เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่  ให้โรงเรียนประถมศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และให้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนตำบลหนองครก 1 (วัดหนองครก)  การศึกษาเล่าเรียนของชาวบ้านหนองครกใสสมัยนั้น  ยังไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา เป็นการศึกษาตามวัดและตามบิดามารดาที่ประกอบอาชีพเป็นส่วนมาก  แต่ในปัจจุบันนี้ผู้ปกครองได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต  การประกอบสัมมาอาชีพพัฒนาความเป็นยู่ให้ดีขึ้น  เป็นคนที่มีเหตุมีผลรู้ดีรู้ชั่ว  รู้จักปรับปรุงตนเองให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม  รู้จักช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป  พร้อมๆ กับยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวด้วย

 

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกรียงไกร  สูงสนิท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952