Get Adobe Flash player
Home

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

  

25  มีนาคม  2561การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ   เพื่อชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งผลการดำเนินงานของโรงเรียน และสานสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองครก  อาคารมัธยมฯ

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกรียงไกร  สูงสนิท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952