Get Adobe Flash player
Home

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

26  ธันวาคม  2560  ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านหนองครก และคณะครู โรงเรียนบ้านหนองครกได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองครก ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งผลการดำเนินงานของโรงเรียน และสานสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน

คลิกดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกรียงไกร  สูงสนิท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952