Get Adobe Flash player
Home

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ

  

8 - 9 กุมภาพันธ์  2560  โรงเรียนบ้านหนองครก เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองครก (อาคารมัธยมศึกษา)

คลิกดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกรียงไกร  สูงสนิท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952