Get Adobe Flash player
Home

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560


28 ธันวาคม  2560 โรงเรียนบ้านหนองครกจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่ผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ปรึกษาฯ  ครู และนักศึกษาฝึกสอน

คลิกดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกรียงไกร  สูงสนิท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952