Get Adobe Flash player
Home

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตคุณครูลาออกจากราชการ


8  พฤศจิกายน  2559  คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองครก จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการลาออกจากราชการ คุณครูกรรณิการ์  ไชยชนะ  ครูโรงเรียนบ้านหนองครก ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  

คลิกดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกรียงไกร  สูงสนิท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952