Get Adobe Flash player
Home

กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ (มุทิตาจิต)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก


30  กันยายน  2559  คณะครู นักศึกษาฝึกสอน และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองครก ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษาฯ เครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก นายจำเนียร  ป้องกัน  โดยมีท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองครก

คลิกดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกรียงไกร  สูงสนิท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952