Get Adobe Flash player
Home

พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และทำบุญครบรอบ 99 ปี โรงเรียนบ้านหนองครก

 

9  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านหนองครก จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และทำบุญครบรอบ 99 ปี โรงเรียนบ้านหนองครก มีผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับอนุบาล -  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูทุกคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน พระสงฆ์ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ปรึกษา และประชาชนในหมู่บ้านร่วมทำบุญตักบาตร

คลิกดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกรียงไกร  สูงสนิท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952